O FIRMIE

1

NASZA FIRMA

Firma ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. powstała w roku 2004 na bazie doświadczonej kadry inżynierskiej wywodzącej się z renomowanych biur projektowych we Wrocławiu i w Zielonej Górze. Firma prowadzi działalność w zakresie kompleksowych rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska na obszarach miast i gmin, głównie w województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i śląskim, jak i pozostałych regionach Polski. Niezależnie firma wykonuje projekty architektoniczne wraz z aranżacją i wizualizacją obiektów, wnętrz i oświetlenia

Działalność firmy, oparta na rzetelnej wiedzy i nowoczesnych rozwiązaniach oraz zaangażowaniu w rozwiązywaniu trudnych zagadnień technologicznych, technicznych, finansowych i prawnych, pozwoliła na osiągnięcie wielu sukcesów i ugruntowanie wysokiej pozycji na polskim rynku usług konsultingowych, projektowych i inżynierskich.

Obecnie firma zatrudnia ok. 30 osób, w tym wykwalifikowanych inżynierów branży sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, drogowej, elektrycznej i AKPiA, teletechnicznej, melioracyjnej, kosztorysantów, geodetów i geologów. Ponadto posiada profesjonalną obsługę prawną, finansową i informatyczną.

Główni zleceniodawcy firmy, to jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne, fundusze ochrony środowiska, wykonawcy inwestycji, zakłady usługowo – produkcyjne oraz inwestorzy prywatni.

Na wykonane prace i usługi firma posiada referencje.

2

OFERTA

Podstawową domeną firmy jest konsulting w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska na  terenie miast i gmin, w tym szczególnie w aspekcie pozyskiwania środków finansowych z programów pomocowych na poziomie UE i krajowym w celu realizacji wymogów przepisów polskich i UE.

W zakresie gospodarki ściekowej wykonywane przez firmę opracowania stanowią podstawę wypełnienia przez jednostki samorządowe zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, a tym samym wypełnienia przez Polskę zobowiązań traktatu akcesyjnego w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi w celu ochrony wód.

 

Firma w zakresie konsultingu posiada doświadczenie w opracowywaniu:

 • koncepcji rozwiązań gospodarki – wodno ściekowej
 • masterplanów
 • studiów wykonalności
 • wniosków o dofinansowanie inwestycji wraz ze studiami wykonalności,
 • analiz finansowych,
 • projektów aglomeracji,
 • raportów oddziaływania na środowisko,
 • analiz techniczno – ekonomicznych inwestycji,
 • ekspertyz, opinii i koreferatów.

W zakresie dokumentacji technicznej firma zajmuje się wykonywaniem:

 • dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w tym:
 • o projektów budowlanych,
 • o projektów wykonawczych,

w zakresie:

 • sieci sanitarnych
 • kanalizacji teletechnicznych
 • sieci elektrycznych
 • oczyszczalni ścieków
 • stacji uzdatniania wody
 • ujęć wody
 • dróg wraz z odwodnieniem
 • melioracji i przebudowy rowów
 • zbiorników na wodę
 • zbiorników wód deszczowych
 • uzbrojenia stref inwestycyjnych w pełną infrastrukturę techniczną i drogową.

 

Ponadto firma wykonuje:

 • projekty rewitalizacji Parków,
 • projekty architektoniczne wraz z aranżacją i wizualizacją obiektów, budynków, wnętrz i oświetlenia,
 • rozruchy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • nadzory inwestorskie (inżynier kontraktu) i autorskie,
 • dokumentacje przetargowe w tym zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
 • obsługę geodezyjną inwestycji.

3

WYKONANE USŁUGI

W wyniku wykonanych przez firmę studiów wykonalności oraz wniosków do Funduszu Spójności i innych funduszy ekologicznych, możliwe było uzyskanie środków pomocowych z Unii Europejskiej oraz z funduszy krajowych dla projektów w zakresie uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej infrastruktury technicznej i innej w zakresie ochrony środowiska, realizowanych na terenie miast i gmin w województwach: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim. Wartość inwestycji wynosiła od 2 do 200 mln PLN.

W ciągu całego okresu działalności firma wykonała projekty budowlane i wykonawcze w zakresie:

 • około 1000 km sieci kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na sieci, jak: przepompownie ścieków, komory, zbiorniki, itp.,
 • około 800 km sieci wodociągowej wraz z urządzeniami na sieci, jak komory, hydranty, reduktory ciśnienia, itp.,
 • budowy nowych lub przebudowy istniejących oczyszczalni ścieków o wydajnościach do 50 tys.m3/d,
 • budowy nowych lub przebudowy istniejących stacji uzdatniania wody o wydajnościach do 20 tys. m3/d,
 • budowy ujęć wody,
 • zbiorników na wodę,
 • zbiorników wód deszczowych,
 • budowy dróg,
 • uzbrojenia stref inwestycyjnych o wielkości do 100 ha w pełną infrastrukturę techniczno – drogową,
 • innych obiektów, jak: przebudowy rowów, odwodnienia obszarów inwestycyjnych,
 • rewitalizacji parków.

 

Ponadto firma pełniła funkcję:

 • Inżyniera konsultanta dla projektów z dziedziny ochrony środowiska finansowanych z funduszy europejskich,
 • Inżyniera kontraktu przy realizacji projektów infrastruktury i obiektów wodno-ściekowych

oraz

 • prowadziła rozruchy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody dla inwestycji wg projektów własnych lub innych,
 • opracowywała dokumentacje przetargowe w tym zgodnie z wymogami FIDIC,
 • pełniła obsługę geodezyjną inwestycji,
 • wykonała projekty architektoniczne obiektów.